A Kolibri Modellező Egyesület alapszabálya

 

 

I.                     Az Egyesület adatai

II.                   Általános rendelkezések

III.                  Az Egyesület rendes tagsága és pártoló tagsága

IV.               Az Egyesület rendes tagjainak és pártoló tagjainak jogai és kötelességei

V.                 Az Egyesület szervezete

VI.               Az Egyesület tisztségviselői

VII.              Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

VIII.            Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata

IX.               Az Egyesület megszűnése

 

I.                     Az Egyesület adatai

 

1.            Az Egyesület neve: Kolibri Modellező Egyesület rövidített név KME

2.            A piros színnel szimbolikus kétfedelű repülőgép alatta Modellező Egyesület felirattal

3.            Az Egyesület székhelye: 8111 Seregélyes Bethlen G. u. 28

4.            Az Egyesület alapítási éve 2007

5.            Az Egyesület színei: piros és fehér

6.            Az Egyesület működési területe: Nemzetközi, ezen belül Magyarország, Fejér megye

7.            Az Egyesület felügyelő szerve: illetékességgel rendelkező ügyészség

 

 

II.                   Általános rendelkezések

 

1.a) Kolibri Modellező Egyesület a modellezés sportágban sporttevékenységet folytató, önkormányzati elven alapuló, közhasznú szervezetként tevékenykedő szervezet, amely működését a 2004.évi I. törvény, a 1989 évi II. törvény és az 1997.évi CLVI. törvény alapján fejti ki.
b) A Kolibri Modellező Egyesület -  jogi személy, - amelyet az Egyesület elnöke képvisel.
c) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
d) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból az Egyesület tagjain kívül is bárki részesülhet.
e) Az Egyesület mint közhasznú társadalmi szervezet  vezető szervei a közgyűlés és az elnökség.

2.) Összeférhetetlenségi szabályok. (1997. évi CLVI törvény 8.§ és 9.§)

(1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója Ptk. 685.§ b) pont, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagjai, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) A társadalmi szervezet elnökségi tagja,
b) A közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
c) A közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve
d) Az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

9.§ (1) A közhasznú szervezet megszüntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be-annak megszüntét megelőző két évben legalább egy évig-vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

3) Az Egyesület célja:
a) Az Egyesület célja a modellezés sport, mint közhasznú tevékenység (1997. évi CLVI. törvény .26. § c)14.) népszerűsítése.
b) Célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
c) Az Egyesület működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakóterület fiataljainak testnevelési és sporttevékenységét.

4.) Az Egyesület feladata:
a) A célok megvalósítása érdekében az Egyesület biztosítja a szervezett edzések megtartását és gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A tevékenységhez a megfelelő szakmai irányítást garantálja.

b) A sportági szövetség, más Egyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatait szerepelteti.
c) A társadalmi aktívák hálózatának létrehozásával és megszervezésével biztosítja a sportfeladatok megvalósítását.
d) Sport - és más rendezvények - szervezése, ügyviteli, adminisztratív valamint egyéb szolgáltatások végzése.

III. Az Egyesület rendes tagsága és pártoló tagsága

1) Az Egyesület tagsága:
a) Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet

b). Az Egyesület rendes tagja lehet minden állampolgár, aki belépési nyilatkozat aláírásával kéri felvételét és elfogadja a Egyesület alapszabályát.

2) Az Egyesület pártoló tagsága:
a) Az Egyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet.
b) Pártoló tagként felvehető az a természetes illetve jogi személy , aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy elfogadja az Egyesület alapszabályát és az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

3) A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
a) Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
b) Az Egyesületi rendes tagság, pártoló tagság, felvétellel keletkezik amelyről az Egyesület Elnöksége dönt a hozzá intézett írásbeli felvételi kérelem benyújtását követően..
c) Az Egyesületi tagság megszűnése történhet:
- Kilépéssel: A kilépési szándékot az Egyesület Elnökségének írásban kell benyújtani
- Törléssel : Törléssel szűnik meg a tagsági viszony az Elnökség határozata alapján amennyiben a tag elhalálozik vagy ha a pártoló tag jogutód nélkül megszűnik valamint akkor is ha a rendes tag illetőleg pártoló tag tagsági díjának vagy anyagi támogatásának megfizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felszólítás illetve a törlést az Elnökség saját hatáskörében intézi a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett
- Az Egyesület megszűnése esetén

IV. Az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak jogai és kötelességei.

1) Az Egyesület tagjának jogai:
a) Részt vehet az Egyesület közgyűlésén, ott véleményt nyilváníthat, szavazhat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben. Részt vehet az Egyesület elnökségi és számvizsgáló bizottsági tagjainak megválasztásában, továbbá határozatok meghozatalában.
b) Tisztségekre választhat és megválasztható.
c) A székhely szerinti bíróság előtt kereset benyújtásával indítványozhatja az egyesület jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését.
d) Az Egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok munkájában.
e) Az Egyesület által rögzített szabályok szerint edzéseken, versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket.
f) Az Egyesület szakembereinek, edzőinek segítségét igényelheti.
g) Az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet.

2) Az Egyesület tagjának kötelességei
a) Az alapszabály betartása, a Szervezeti és Működési Szabályzat betartása, az Egyesület vezető szervei által hozott határozatok végrehajtása.
b) A tagsági díj rendszeres fizetése, az Egyesületi vagyon megóvása.
c) Sportemberhez méltó, sportszerű magatartás a munkahelyen, sportpályákon, sportrendezvényeken.
d) Sportoló esetében fegyelmezett magatartás az edzéseken és a versenyeken. A sportági szakszövetségek által rendezett versenyekre, bajnokságokra lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés.

3.) Egyesületi természetes személy pártoló tag jogai és kötelességei
a) Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
b) Az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet, pl.: Egyesületi rendezvények kedvezményes látogatása.
c) Az alapszabály betartása.
d) Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
e) Sportszerű magatartás.

4.) A pártoló tag jogi személy tagsági jogai és kötelességei:
a) Képviselője útján részt vehet az Egyesület közgyűlésén, ott javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban.
b) Külön megállapodás alapján részesülhet a Egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét.
c) Az alapszabály betartása
d) Az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

V. Az Egyesület szervezete:

Az Egyesület testületi szervei:
            - Közgyűlés
            - Elnökség
            - Számvizsgáló bizottság

1.)A testületi szervek működése.
Közgyűlés
a) az ülések gyakorisága: legalább évenként egyszer.
b) az üléseket az Egyesület elnöke hívja össze írásban, 8 nappal az ülést megelőzően a napirend közlésével.
c) határozatképesség: a rendes tagok több mint a fele jelen van
d) határozatképtelenség esetén a közgyűlést  15 napon belül kell megismételni.
e) a szavazás rendje és a határozathozatal módja: a közgyűlés főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg a határozatai kivéve az éves beszámolót amelyet egyhangúlag fogad el a közgyűlés. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Elnökségi ülés
a) az ülések gyakorisága: legalább negyedévenként egyszer.
b) az üléseket az Egyesület elnöke hívja össze írásban, a tagoknak az ülést megelőzően legalább egy héttel megküldött - napirendet tartalmazó - meghívó útján.
c) határozatképesség: amennyiben mind a 3 elnökségi tag jelen van.
d) határozatképtelenség esetén az  elnökségi ülést  15 napon belül kell megismételni.
e) a szavazás rendje és a határozathozatal módja: nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel.
 Számvizsgáló bizottsági ülés
a) az ülések gyakorisága: legalább évenként egyszer.
b) az üléseket az Számvizsgáló bizottság elnöke hívja össze írásban, 8 nappal az ülést megelőzően a napirend közlésével.
c) határozatképesség: amennyiben mind a 3 tag jelen van.
d) határozatképtelenség esetén a számvizsgáló bizottsági ülést  15 napon belül kell megismételni
e) a szavazás rendje és a határozathozatal módja: nyílt szavazás egyszerű szótöbbséggel.
2.) Határozatok és nyilvánosság.
a) Az Egyesület elnöksége a Közgyűlés, az  Elnökség és a Számvizsgáló bizottság döntéseit a "Határozatok tárá"-ban nyilvántartja, - amelyekről ki kell derülnie e határozatok tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya és személye.
b) Az érintett testületi szerv elnöke gondoskodik a Közgyűlés, az  Elnökség és a Számvizsgáló bizottság döntéseinek az érintettekkel ajánlott levélben vagy személyesen - az átvétel igazolása mellett történő közléséről a határozat meghozatalától számított 8 napon belül.
c) Az a Közgyűlés, az  Elnökség és a Számvizsgáló bizottság döntéseit  a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra a határozat meghozatalától számított 8 napon belül.
d) Az Elnökség az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki számára betekintést enged az Egyesület székhelyén. A betekintési igényt írásban kell az Elnökségnek benyújtani az egyesület székhelyére címezve. Az Elnökség a beérkezett betekintési igényre legkésőbb 14 napon belül kell lehetőséget biztosítson.
e) Az Egyesület működése módjáról, szolgáltatásai igénybevételének lehetőségeiről valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványában tájékoztatja a nyilvánosságot. A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak.

3.) A közgyűlés.
a) Kolibri Modellező Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés az Egyesület rendes és pártoló tagságának összessége. A közgyűlést szükség szerint de évenként legalább egyszer össze kell hívni.
b) A közgyűlést össze kell hívni a tagok 1/3-ának, a cél megjelölése mellett történő kívánságára, valamint a akkor is amennyiben azt a bíróság elrendeli.

4.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az éves beszámoló jóváhagyása,
b) a közhasznúsági jelentés jóváhagyása,
c) Az Egyesület feloszlásának, valamint más Egyesülettel való egyesülésének kimondása,
d) az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása,
e) Az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása.
f) Az Egyesület sportfejlesztési tervének jóváhagyása,
g) Az éves költségvetés bevételi fő összegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.
h) Az Egyesület elnökségének és számvizsgáló bizottságnak beszámoltatása és a beszámolók elfogadása,
i) Az Egyesület tagsági díj összegének, valamint a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának meghatározása.
j) Az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása és jóváhagyása

5) Az elnökség
Az  Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
Az Elnökség tagjait a közgyűlés 5 évre választja meg tagjai közül nyílt szavazással. Az elnökségi tagsági viszony a megválasztással, illetőleg az elfogadó nyilatkozat aláírásával kezdődik. Megszűnik  a tagsági jogviszony megszűnésével , a határozott idő leteltével illetőleg az Elnökségnek írásban benyújtott lemondással. Az elnökség a közgyűlés által megválasztott tagok közül saját maga választja meg az Elnököt, Alelnököt és a Kincstárnokot egyszerű többséggel, nyílt szavazással.
a.) Az Egyesület tevékenységét az 3 tagú elnökség irányítja és ellenőrzi. Feladatait az alapszabály előírásai, valamint a közgyűlés és a felügyelő szerv határozatai szabják meg. Tevékenységéről köteles a közgyűlésnek beszámolni.
b) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el ügyrendjét. Határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg.
c) Az elnökség rendkívüli ülését kell összehívni ha az elnök, vagy az elnökségi tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza.
d) Az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait illetve a meghívottakat. Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.
e) Abban az esetben ha az elnökség létszáma 2 fő alá csökken az Elnökség akkor határozatképes ha mind a két tagja jelen van és döntéseit ez esetben egyhangúlag nyílt szavazással hozza meg. Új elnökségi tagok (tagok)  megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell összehívni abban az esetben amennyiben az elnök kiesése folytán két főre csökken az elnökség létszáma illetve ha a az elnökség tagjainak létszáma kettő fő alá csökken.
f) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon az elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.
g) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat.

6) Az Egyesület Elnökségének feladatai:
a) Az elnökség köteles közhasznúsági jelentést készíteni. A jelentést a közgyűlés általi elfogadást követően, legkésőbb június 30-áig saját honlapján a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
b) A közgyűlés előkészítése, összehívása ( az elnök útján ), tagok létszámának megállapítása, a közgyűlési beszámoló megvitatása.
c) Az éves program, a munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása.
d) A munkáltatói jogkör gyakorlása.
e) Szakosztályok, bizottságok létrehozása, beszámoltatása. .A bizottságok és szakosztályok tisztségviselőinek szóló megbízatás írásban történő kiadása.
f) Az Egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése.
g) Az Egyesület sportfejlesztési programjának kidolgozása és elfogadása
h) Az elnökség dönt az Egyesület hatáskörébe tartozók kitüntetése és jutalmazása ügyében.
i) Az Egyesület keretein belül működő Szolgáltató Segédüzem megszervezése és működtetése a vonatkozó jogi szabályok keretein belül.

7) Az Egyesület ellenőrző szervének létrehozása, hatásköre, működése.
a) Az ellenőrző szerv tagjait tisztség szerint, a tagjai közül, nyílt szavazással a közgyűlés választja meg.
b) Az Egyesület ellenőrző szerve a számvizsgáló bizottság
A számvizsgáló bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, illetőleg nem lehetnek egymásnak, valamint az Egyesület bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozója.
c) A számvizsgáló bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság - feladatainak ellátása érdekében - külső szakembereket is igénybe vehet.
d) A számvizsgáló bizottság az elnökből és két tagból áll.
e) A számvizsgáló bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak tartozik beszámolni. A számvizsgáló bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Egyesület elnökségét, szükség esetén annak felügyeleti szervét.

8) A számvizsgáló bizottság feladata:
a) Az Egyesület pénz, - és vagyon-kezelésének vizsgálata.
b) Az Egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.
c) Az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata.
d) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.
e) Az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése.
f) A számvizsgáló bizottság tevékenységéről köteles az Egyesület közgyűlésének beszámolni.
g) A számvizsgáló bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
h) A számvizsgáló bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
i) A számvizsgáló bizottság tagja az Egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
j) A számvizsgáló bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé., vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
k) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a számvizsgáló bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult.
l) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

VI. Az Egyesület vezető tisztségviselői:

1) Az Egyesület elnöke
a) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az elnökség munkáját.
b) Képviseli az Egyesületet.
c) Szervezi, irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol a kincstárnokkal
együtt.
d) Gyakorolja a munkáltatói jogkört a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
e) Intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

2) Kincstárnok
a) Teljes jogkörrel ellátja az Egyesület gazdálkodási körébe tartozó feladatokat.
b) Elkészíti és beterjeszti elfogadásra a közgyűlés részére az Egyesület éves költségvetési tervezetét, az éves beszámolót.
c) Megbízás alapján a gazdálkodási ügyekben képviseli az Egyesületet.

3) Az elnökség alelnöke.
a) Rendszeresen és tevékenyen vesz részt az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; a határozatok előkészítésében és meghozatalában; a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a számvizsgáló bizottság utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében;
b) Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni;
c) Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.

5) Szakágak
a) Az Egyesület szervezetében autó-, hajó-, repülő szakágak működnek. A szakágak munkáját az elnökség által írásban megbízott szakági vezető irányítja, aki munkájáról rendszeresen köteles beszámolni az elnökségnek.
b) A szakágak feladata nevelőmunka, a sportolók foglalkoztatásának megszervezése, tevékenységük fejlesztése, valamint a versenyeken és a bajnokságban való részvétel biztosítása.

6) Egyéb szervek
a) Az Egyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás-nevelést szervezhet.
b) Az Egyesület működési feltételeinek biztosítására Szolgáltató Segédüzemet szervezhet és működtethet a jogszabályok betartásának figyelembevételével.
c) Az Egyesület elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására kis létszámú apparátust hozhat létre.

7) Az Egyesület vezető tisztségviselői a Számvizsgáló bizottsági tagok is.

VII. Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

1) Gazdálkodása:
a) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
b) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
c) Az Egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve törlesztésre nem használhatja fel.
d) Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
e) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
f) Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

4) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

5) Az Egyesület tartozásaiért kizárólag a saját vagyonával felel.

VIII. Az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata.

1) Az Egyesület működését, az elnökségi tagok, és az egyéb tisztségviselők feladatát és hatáskörét valamint a bizottságok és a szakosztályok működését érintő - az alapszabályban részletesen nem rögzített – rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. Az SZMSZ elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.

2) Az Egyesület keretén belül működő Szolgáltató Segédüzem szervezeti és működési rendjét külön szabályzatban kell rögzíteni.

3) A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben az Egyesület alapszabályával.

IX. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

1) Az Egyesület megszűnik, ha:
a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
b) a bíróság feloszlatja,
c) más Egyesülettel egyesül,
d) a bíróság megállapítja megszűnését.

 

 

Székesfehérvár, 2007.07.01

 

 

 

Németh Csaba

Egyesületi elnök

Oldalmenü
Diavetítő
Naptár